icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Generalforsamling Lillibælt

Vigtigt at gøre ny strategi til virkelighed

Kongressens vedtagelser om faglighed og arbejdsmiljø må ikke bare ende som papirer i en mappe, lød det på Kreds Lillebælts generalforsamling

  • Af Carl Ancher Pedersen
  • 20-2014 /

Kredsformand Hanne Ellegaard slog i sin status over bestyrelsens arbejde kongrestemaet faglighed og arbejdsmiljø an.

– Besparelser, nedskæringer og voldsomme omstruktureringer har mange steder betydet, at man på den enkelte arbejdsplads mister indflydelse på løsningen af de socialpædagogiske opgaver, og at arbejdsglæden for den enkelte socialpædagog får et knæk. Det kræver handling fra Socialpædagogernes og fra kredsens side, og naturligvis ser vi ikke passivt til fra sidelinjen.

– Som faglig organisation skal vi trække gardinerne fra – være en synlig og tydelig støtte til det enkelte medlem på den enkelte arbejdsplads – og sammen vinde den socialpolitiske dagsorden og socialpolitikken tilbage, sagde hun.

En af fire workshops med temaer fra den tidligere vedtagne strategi ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ tog kongrestemaet op og diskuterede, hvordan man kan styrke fagligheden og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

Der var bred enighed om, at et godt arbejdsmiljø ikke kun er et anliggende for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, men en fælles sag, hvor alle har et ansvar.

– Det bliver vigtigt for kongressen at sørge for, at det ikke bare bliver til et strategipapir i en mappe, men at man får implementeret strategien ude på arbejdspladserne, lød opsummeringen fra en gruppediskussion.

Forslag om nye valgregler

I den generelle debat om kongressen bebudede Valther Mathiasen, tillidsrepræsentant på Spurvetoften, et forslag om opblødning af de nuværende valgregler om direkte valg af tillidsrepræsentanter: 

– De afskærer mange medlemmer på døgntilbud fra at deltage i valgene. Hovedbestyrelsen har tidligere afvist at ændre reglerne, og derfor er det naturligt at tage det op på kongressen. Jeg arbejder på et forslag, som jeg vil drøfte med vores kongresdelegation. 

Fra kredsens side vil spørgsmålet om servicering af medlemmer, der har familiepleje som bijob – og dermed betaler et mindre kontingent – blive rejst, og kredsens seniormedlemmer lader også høre fra sig.

– Den landsdækkende seniorsektion blev nedlagt i 2009, men for to år siden blev det vedtaget, at sektionerne kan deltage med en delegeret med taleret på kongressen. Det giver ingen mening, når vi ikke længere har en landsdækkende seniorsektion, sagde Didde Lyneborg, lokal seniorformand, talskvinde for de 10 seniorsektioner i kredsene og valgt som kongresdelegeret.

Hun vil rejse spørgsmålet om seniorernes fremtidige repræsentation og taleret.

Reallønsfremgang

– Der er forhåbninger om, at vi denne gang skal have en reallønsfremgang – med generelle lønstigninger, der kan mærkes, sagde Hanne Ellegaard i en kommentar til OK 2015.

Samtidig forudså hun et pres fra arbejdsgiverne for ændring af arbejdstidsreglerne på døgnområdet, men understregede, at eventuelle ændringer skal koste noget. Og meget apropos stillede kredsens tillidsrepræsentanter forslag om en præcisering af arbejdstidsaftalen, så arbejdsgiverne ikke kan spekulere i mødetider og slippe for optjening af 37/3-timer.

Et andet forslag handlede om obligatorisk tillæg til arbejdsmiljørepræsentanter i kommunerne, så de ligestilles med tillidsrepræsentanterne – ligesom i regionerne. Begge forslag blev vedtaget og sendt til hovedbestyrelsen, der udtager overenskomstkravene. 


Læs mere på: www.sl.dk/lillebælt

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Generalforsamling, Forbund og a-kasse