icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
pexels.com_girl_swing_B.jpg
Socialpolitik

Fornuftig satspulje løfter udsatte børn

Flere penge til midlertidige boliger for hjemløse, styrket indsats til udsatte familier og penge til anbragte børns læring er en del af årets satspuljeaftale. Se hvilke områder, der modtager penge

Politikerne er blevet enige om en væsentlig del af årets satspuljeaftale, nemlig socialområdet. Det er især udsatte børn, unge og deres familier, der får den største økonomiske saltvandsindsprøjtning med et nyt udviklings- og investeringsprogram. En kvart milliard kroner er afsat af partierne bag puljen, der inkluderer alle partier undtagen Enhedslisten.

Aftalen på det sociale område indeholder også en styrket indsats og nye initiativer omkring anbragte børn og deres biologiske forældre.

Formand for Socialpædagogerne kalder aftalen for ’absolut fornuftig’. Benny Andersen roser politikerne for med aftalen at sætte børnene i centrum.

̶  Det betyder for eksempel ekstremt meget for anbragte børn, at der er mere hjælp på vej til de biologiske forældre, så der kan skabes ro og tryghed omkring anbringelsen, siger han.

Samtidig er det positivt, at politikerne har afsat midler til, at vi kan blive endnu klogere på, hvilke socialfaglige indsatser der helt præcist virker overfor udsatte børn og unge – og dermed få flere målrettede indsatser, lyder vurderingen.

Anbragte børns læring
Satspuljeaftalen rummer en række initiativer, der skal forbedre vilkårene for både anbragte børn og de biologiske forældre. Især er formanden glad for, at der bliver sat fokus på anbragte børns læring – for det er højst nødvendigt, mener han.

Læs mere: Hver femte anbragte barn går ikke i skole

̶  Vi skal som samfund være ambitiøse på børnenes vegne. De har krav på den rette faglige støtte. Her er det helt afgørende, at det prioriteres, at socialfaglige ansatte kan træde ind og sikre den røde rød tråd i barnets liv i forhold til kammerater, fritid – og ikke mindst skolen. For i forhold til læring er det mindst ligeså vigtigt, hvad der foregår fra klokken 14-08 og ikke bare fra kl. 08-14, siger Benny Andersen.

Med aftalen oprettes der desuden en pulje på 11,5 mio. kr. til midlertidige boliger til hjemløse. Alt blev der afsat 1,1 mia. kr. af satspuljen til det sociale område.

Partierne bag satspuljen forventes inden for de næste uger at enes om fordelingen af satspuljemidlerne inden for en række andre områder som fx psykiatri.

SATSPULJE I TAL

Børn og unge

257,8 mio. kr. til udsatte børn og unge og deres familier

Der er aftalt et nyt udviklings- og investeringsprogram, som vi kender det fra voksenområdet. Der skal herunder afsættes midler til:

  • screening og modning af indsatser til målrettet støtte til forældre under anbringelsen
  • Styrket familiebehandling i udsatte familier
  • Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge
  • Fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet
5,4 mio. kr. til bedre retssikkerhed for forældre til anbragte børn

Der kommer to lovændringer, der skal øge forældrenes retssikkerhed og forbedre afgørelsesgrundlaget i sager om anbringelse uden samtykke.

For det første indføres der et krav i serviceloven om, at der i en indstilling til børn og unge-udvalget om tvangsanbringelse altid skal indgå en vurdering af forældrenes kompetencer ift. at håndtere barnet og barnets evt. udfordringer.

Derudover indføres der i serviceloven krav om, at hvis kommunen anvender en psykologisk undersøgelse af forældrene i forbindelse med udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse, så skal der anvendes en autoriseret psykolog.

7 mio. kr. til at skabe ro og stabilitet for anbragte børn og unge

Initiativerne har både fokus på at følge kommunernes sagsbehandling på børneområdet tættere og forbedre statistikken over kommunernes forebyggende indsatser, ligesom der er en række initiativer, der skal sikre ro og tryghed omkring anbragte børn og unge (bl.a. de forslag vi kender om at gøre det sværere at genoptage sager om hjemtagelse af børn), og herunder også styrke deres skolegang.

Satspuljepartierne er desuden enige om, at børn og unge under 18 år fremover ikke skal kunne pålægges selv at bidrage til at betale for deres anbringelse. Derfor afskaffes kommunernes adgang til at pålægge børn og unge selv at bidrage til betalingen for anbringelsen.

2,3 mio. kr. til anbragte unges læring

Pengene afsættes til at lave inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i skolen. Materialet skal understøtte lærernes og pædagogernes håndtering og understøttelse af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. Materialet udbredes og formidles gennem en landsdækkende kampagne, og en læringskonsulent stilles til rådighed for rådgivning af og sparring med fagpersoner i forhold til konkrete udfordringer, de møder i arbejdet med anbragte børn og unge ude på skolerne.

Hjemløse

11,5 mio. kr. til midlertidige boliger til hjemløse

Kommuner samt frivillige og private organisationer har mulighed for at søge om støtte til udvikling af midlertidige boliger til unge i hjemløshed eller unge i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt socialindsats. Indsatsen skal understøtte, at flere unge får den rette hjælp og støtte i bevægelsen mod en mere permanent boligsituation og i forebyggelsen af social udsathed.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Forbundsnyheder, Socialpolitik, Familiepleje, Hjemløse, Væresteder