icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Opholdssteder

Tilsyn som vinden blæser

Mikael Skak Pedersen, der er leder af Jabes, er frustreret over det generelle tilsyn, som han oplever afhænger helt af, hvem der er tilsynsførende, og hvilke faglige baggrunde, de har

  • Af Torben Svane Christensen
  • 25-2011 /

Nu er frustration jo ikke en ukendt følelse, når man arbejder med private socialpædagogiske tilbud. I en tid, hvor kommunerne skal spare, er der rigelig med frustrationer med hjemtagninger og tomme pladser, men Mikael Skak Pedersen har en ekstra grund til at være frustreret, mener han:

I de seneste fem år har han oplevet et generelt tilsyn, der flere gange har skiftet skrivebord og hænder, når Køge Kommune i sine bestræbelser på at løfte opgaven har overladt tilsynet til personer med vidt forskellige kompetencer. Senest et revisionsfirma, der nåede at lave en kritisk rapport om Jabes, inden de blev skiftet ud med nye tilsynsførende. Kritikken gik primært på overordnede administrative forhold, der i sidste ende lå hos kommunen, men alligevel blev Jabes sat under et ‘skærpet tilsyn’.

– Efter min opfattelse er det normalt en sanktion, der er meget alvorlig og kun bruges ved stærkt kritisable forhold omkring fx magtanvendelser eller andre forhold, der har direkte indflydelse på de anbragte unge. Alene begrebet ‘skærpet tilsyn’ viser bare, hvor stor forvirring, der er om begreber på tilsynsområdet i en kommune.

Min oplevelse er, at kommunerne kæmper så godt, de kan, for at klare den meget komplekse tilsynsopgave, der er omkring det generelle tilsyn, og som de er blevet pålagt efter kommunalreformen. Jeg synes, det er en alt for stor opgave for de små kommuner, der ikke har haft erfaring med tilsynsopgaven, før amterne blev nedlagt, siger Mikael Skak Pedersen.

Jabes


Jabes er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13 og 23 år. Der er indslusning, opholdssteder (tre små afdelinger med fire unge), akutpladser/ projektpladser (24/7), udslusning, støtte-kontaktpersonordninger, bostøtte, efterværn, intern skole, STU og psykologisk og psykiatrisk udredning.  

Jabes blev stiftet i 2003 af Mikael Skak Pedersen, der fortsat er daglig leder. Jabes beskæftiger i dag 44 medarbejdere. Fonden er underlagt godkendelse og tilsyn af Køge Kommune.  

Læs mere om Jabes på www.jabes.dk

 

Fyringer og lukkede afdelinger

Jabes var under ‘skærpet tilsyn’ i et halvt år. Normalt vil det betyde en stærkt øget kontrol og hyppige besøg fra tilsynsførende, men der kom slet ingen på besøg i den periode. Efter en række samarbejdsmøder på rådhuset med flere ledende medarbejder, og vel at mærke på foranledning af Jabes, blev det skærpede tilsyn ophævet, og det uden de store forklaringer.  

– Jeg er da glad for, at det skærpede tilsyn er ophørt, men jeg har det da skidt med, at jeg ikke ved hvorfor. Jeg og bestyrelsen på Jabes har oplevet hele processen som meget forvirrende og inkompetent. Der er jo skrevet rundt til vore samarbejdskommuner om, at vi er på skærpet tilsyn, og der er ingen mulighed for at forklare sig, siger han.

Jabes har haft et stort driftsunderskud i 2011, og det har medført fyringer. Der er afskediget over 50 medarbejdere, som svarer til halvdelen af de ansatte, og to ud af fire afdelinger er lukket.  

– Det skyldes primært problematikken med tilsynet. De færre henvendelser om anbringelser i perioden skyldes naturligvis også krisetider i de kommunale pengekasser. Faktum er, at vores samarbejdskommuner grundlæggende er tilfredse med samarbejdet, men det har krævet en del fra vores side at forklare årsagen til det skærpede tilsyn, og  det er jo rigtig svært at forklare noget, vi endnu ikke selv forstår, siger Mikael Skak Pedersen.

Forvirring om procedurer

Han efterlyser en rød tråd gennem det generelle tilsyn og sammenligner det med, hvis det samme gjaldt for bilsyn.

– Det er som, hvis du kunne få synet din bil i en synshal i Nordjylland, men ikke på Sjælland, fordi det er en lastvognsmekaniker, der ikke har kendskab til personbiler. Det holder jo ikke, og tilsyn bliver lavet på mange forskellige måder i dag, siger han.

Han har talt med ledere på andre private opholdssteder, der understøtter hans beskrivelse af det generelle tilsyn.

– Jeg hører, at der er andre steder, der oplever det på samme måde – især i de mindre kommuner, der ikke har så mange opholdssteder, og derfor også mangler viden på området. Nogle steder kører det godt, hvor der en god dialog med de tilsynsførende, og hvor de kan sparre med tilsynet. På et tidspunkt hyrede Køge Kommune et privat firma, der også laver tilsyn på plejehjem. Dem havde jeg et godt forhold til, og jeg har ikke noget imod, at det er et firma, der står for tilsynet, så længe der er en ensartethed, så det er de samme procedurer, der gælder over hele landet, siger han.

Men som det kører nu, er der alt for mange procedurer, der sejler. Blandt andet med hensyn til ansættelsesprocedurer og holdningen til antallet af uddannede.

– Vi er som privat opholdssted selv ansvarlig for rekruttering og ansættelser. For nylig er der så indført procentsatser på antallet af seminarieuddannede i forhold til ikke uddannede. Det er jo helt fint med flere uddannede. Men i vores situation er der stor forskel på en uddannet børnehavepædagog uden erfaring på ungeområdet i forhold til en, der har erfaring men ikke er uddannet, siger han.

Alt for tilfældigt

Det samme gælder procedurer i forbindelse med magtanvendelser. Der var en procedure, da amtet stod for tilsynet. En anden, da det overgik til kommunen, en tredje ved det private tilsynsfirma og sådan er det skiftet, når kommunen har skiftet tilsynsførende.  

– Det er alt for tilfældigt, og tilsynet halter efter med opdateringen af reglerne for magtanvendelse. Det samme gør sig gældende med medicinhåndtering. Jeg bruger som leder en masse tid på at rede tråde ud på fortolkninger af områder, der er lovgivning og klare regler omkring. Det er uhensigtsmæssigt, at tilsynskommunen ikke er på forkant med gældende retningslinjer siger han.

Mikael Skak Pedersen henviser til Servicestyrelsens hjemmeside, hvor der både er lavet en side om tilsyn, og hvordan det optimale tilsyn skal se ud samt området om magtanvendelser kaldet omsorg og magt.

– Der er en grafisk fremstilling, der viser tilsynet som cirkulært med kontrol, udvikling og sparring af stederne. Som jeg oplever det nu, er der ofte kun fokus på kontroldelen. Vi oplevede lige efter kommunalreformen, at den økonomiske tilsynsførende havde så travlt med andre opgaver, at vi ikke fik godkendt vores budgetter i to år, siger Mikael Skak Pedersen.


Læs mere om tilsyn på Servicestyrelsens side om tilsyn via www.kortlink.dk/a4wz. Læs mere om tilsyn på Servicestyrelsens side om ‘omsorg og magt’ via www.kortlink.dk/a4x2

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpolitik, Opholdssteder